𝐆𝐎𝐕𝐄𝐑𝐍𝐈𝐍𝐆 𝐁𝐎𝐃𝐘

Sri.D.Vasudeva Kamath

Sri.D.Vasudeva Kamath

President

M. Padmanabha Pai

M. Padmanabha Pai

Vice President

M. Ranganath Bhat

M. Ranganath Bhat

Hon. Secretary

M. Vaman Kamath

M. Vaman Kamath

Treasurer

Jagannath Kamath

Jagannath Kamath

Alt. Treasurer

K Suresh Kamath

K Suresh Kamath

Joint Secretary

T Gopalkrishna Shenoy

T Gopalkrishna Shenoy

Joint Secretary

K Sudhakar Pai

Sudhakar Pai

Member

Basti Purushotham Shenoy

Basti Purushotham Shenoy

Member

K Shivanand Shenoy

K Shivanand Shenoy

Member

M Naresh Shenoy

M Naresh Shenoy

Member

Raghavendra Kudva

Raghavendra Kudva

Member

Sri. Yogesh R Kamath

Sri. Yogesh R Kamath

Member

Sri. Gopalakrishna Bhat K

Sri. Gopalakrishna Bhat K

Member


Copyright @ Canara Institutions 2023